انواع بیماری های قلبی عروقی (قسمت دوم) تنگی های شریانی (ادامه)

 

دکترمحمودهادی زاده فلوشیپ فوق تخصص بالون آنژیوپلاستی دوره فوق تخصص نارسایی قلب –پیوندقلب لیزر ودرمان نارسایی وریدی وواریس بوردتخصصی قلب وعروق –فشارخون عضوانجمن قلب ایران عضوانجمن قلب امریکا عضوانجمن نارسایی قلب اروپا

 

درقسمت قبل از انواع بیماری های قلبی عروقی، به قسمت اول تنگی های شریانی پرداختیم ودر آن پیرامون مبحث  تنگی های شریانی  درحیطه عروق قلب (کرونرها) ، عروق احشایی ، واندامها اشاره شد. در این مقاله به تنگی های شریانی در حیطه عروق سروگردن وکلیه ها می پردازیم:

رسوب مواد درشریانهای کلیوی وتنگی شریانهای کلیه مانند هرقسمت دیگر ازبدن ممکنست اتفاق افتد ویکی ازانواع بیمار های قلبی عروقی است که ممکنست بیمار به آن مبتلا شود. تنگی های شریانی درکلیه ها ممکنست یک یاهر دوکلیه راگرفتار کند وبدرجات مختلف دیده می شود که بسته به شدت ومیزان درگیری که ایجاد می کند ممکنست عوارض وعلایم مختلفی راایجاد نماید والبته بسته به شرایط بیمار ونیز باتوجه به شدت درگیری وگرفتاری عروق کلیه می توان به روشهای گوناگون به درمان آنها پرداخت که دراین میان انجام بالون آنژیوگرافی نقش ویژه ای دارد که درادامه به آن می پردازیم. یکی از شایعترین عوارض ناشی از تنگی های شریانی که شریانهای کلیه رادرگیر کرده باشد ، افزایش فشار خون بیمار می باشد.درحقیقت حتی رسوب نه چندان زیاد موادمضر دریک یاهردوشریان کلیه هم ممکنست باعث افزایش فشارخون بیمار شود لذا دربیماران مبتلا به فشارخون بالا که فشار خون آنان بادرمانهای معمول کنترل نمی شود، یکی از اقدامات منطقی بررسی بیمار ازنظر تنگی های شریانی که باعث درگیری شریانهای کلیه شده باشند می باشد.
بویژه اگر بیمار مبتلا به فشار خون بالا دچار ادم ریوی ناگهانی بدون درگیری قلبی شده باشد ، یاآنکه فشارخون قبل از 55 سالگی رخ داده ومشکوک به گرفتاری شریان کلیه باشیم ، یادرفشارخون مقاوم به درمان وسایرموارد ، بایستی به فکر تنگی های  شریانی کلیه بود واقدامات تشخیصی لازم راانجام دادکه این امر نه تنها کمک بسزایی به کنترل علایم بیمار ودرمان فشارخون می نماید بلکه همچنین باعث پیشگیری از تخریب کلیه وسایر ارگانهای بدن می شود.
درتشخیص انواع بیماری های قلبی عروقی وازجمله آنها بیماری هایی که  باعث درگیری عروق کلیه شده باشندوتنگی های شریانی ایجادکرده باشند ، می توان از روشهای تصویربرداری مختلفی استفاده نمود. ازجمله این روشهای تشخیصی که برای تشخیص تنگی های شریانی که باعث درگیری وانسدادعروق کلیوی شده اندبکارمی روند می توان به سونوگرافی داپلر، سی تی آنژیوگرافی، ام آر آی و...اشاره نمود ولی بهر حال مانند بقیه انواع بیماری های قلبی عروقی  روش تشخیصی استاندارد طلایی  استفاده از آنژیوگرافی می باشد. پس ازتشخیص تنگی های شریانی درسرخرگهای کلیوی ، می توان بااستفاده ازروشهای مختلف به درمان پرداخت.چنانچه تنگی های شریانی ، درحد مختصر باشند بااستفاده ازدرمان دارویی می توان به درمان ایده آل دست پیداکرد، اماچنانچه تنگی های شریانی شدید باشند می توان بااستفاده ازبالون آنژیوپلاستی( بازکردن تنگی ها بااستفاده از بادکردن بالون وسپس با تعبیه استنت ، ازتنگ شدن مجدد آنها جلوگیری نمود)اقدام به بازکردن تنگی های شریانی درشریانهای کلیوی نمود.
ازانواع بیماری های قلبی عروقی که باعث ایجاد تنگی های شریانی همراه باعوارض گوناگون می شوند می توان به تنگی شریان های کاروتید که مشروب کننده وخون رسان به مغز می باشند اشاره نمود.دراینگونه ازموارد نیز پس ازتشخیص ، بااستفاده از بالون آنژیوپلاستی می توان به بازکردن تنگی های شریانی اقدام نمود وعلاوه بر کنترل علایم بیمار ، ازایجادسکته های مغزی جلوگیری نمود. هرچندبرای درمان تنگی های شریانی درعروق گردن ومغز بیماران می توان ازروشهای گوناگون استفاده نمود ولی بهر حال یکی ازروشهای ایده آل برای درمان انواع بیماری های عروقی ، استفاده ازبالون آنژیوپلاستی است که پس از تشخیص صحیح بیماری بااستفاده از علایم بیمار یابااستفاده از سونوگرافی داپلرو...وتایید تشخیص بااستفاده از آنژیوگرافی ، می توان به انجا م آن مبادرت ورزید.

قلب و عروق

×