بیماری های قلبی عروقی . قسمت دوم بیماری های وریدی

دکترمحمودهادی زاده فلوشیپ فوق تخصص بالون آنژیوپلاستی دوره فوق تخصص نارسایی قلب –پیوندقلب لیزر ودرمان نارسایی وریدی وواریس بوردتخصصی قلب وعروق –فشارخون عضوانجمن قلب ایران عضوانجمن قلب امریکا عضوانجمن نارسایی قلب اروپا


همانگونه که درقسمتهای قبلی اشاره شد ، بیماری های قلبی عروقی به

دودسته عمده بیماری های قلبی وبیماری های عروقی قابل تقسیم می باشند.

بیماری های عروقی نیز به انواع گوناگون تقسیم می شوند که یکی از مهمترین

گروههای بیماری های عروقی ، بیماری های وریدی یاسیاهرگها می باشند.

سیاهرگها (وریدها)، عروقی هستند که خون رااز بافتهای مختلف بدن به سوی

سیاهرگهای اصلی داخل شکم منتقل وسپس از  طریق دهلیز راست وارد قلب

می نمایند. این خون که اکسیژن ومواد غذایی خود رابه بافتها وسلولها تحویل داده

است ، پس ازورود به قلب ، به ریه هارفته و درریه ها مجددا اکسیژن وارد خون

شده وازطریق بطن چپ به همه قسمتهای بدن وارد می شود.

بیماری های مختلفی ممکن است باعث درگیری وریدها شوند که برخی

از این بیماری ها ، بیماری های مادرزادی وپاره ای ازآنها بیماری های اکتسابی

می باشند.ازجمله بیماریهای مادرزادی وریدها می توان به بیماری های ارتباط

دهنده مستقیم وریدها (سیاهرگها) به شریانها می باشند. درحالت طبیعی ،

ارتباط مستقیم بین وریدها وشریانها وجودندارد وشریانها(سرخرگها) پس ازآنکه به

شاخه های کوچک تقسیم شدند ، نهایتا به مویرگها تبدیل واین مویرگها ، سپس به

سیاهرگها(وریدها) متصل می شوند. این حالت اتصال مستقیم شریانها به وریدها

، یکی از بیماری های قلبی عروقی استکه باعث ایجاد مشکلات فراوان برای

بیماران می شود.این دسته از بیماری های وریدی ممکنست درهرقسمتی ازبدن

رخ دهند وبسته به شدت ومحل قرارگیری ، می توانند علایم مختلفی ایجاد نمایند.


قلب و عروق

×